skip to Main Content

GEP. “Generació plurilingüe (GEP)”. Aprendre llengües estrangeres a través de les matèries.

Els objectius específics del GEP són:

Alumnat:

– Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera

– Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)

– Fomentar el treball cooperatiu i per projectes

– Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)

Professorat:

– Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes

– Reforçar el treball cooperatiu

– Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió

– Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal

– Augmentar la competència en llengua estrangera

Equips directius:

– Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera.

– Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de matèria i l’especialista de llengua estrangera.

– Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres.

– Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre.

 

Pla d’entorn

Incorpora un seguit de projectes amb entitat per ells sols.

  • Art vigent

Projecte dins del pla d’entorn. Xarxa d’escoles i instituts treballant diferents aspectes d’art.

  • Escola Nova 21

Grup de treball i reflexió sobre les noves necessitats del sistema educatiu dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric.

Servei comunitari de Robòtica

Alumnat de 3r d’ESO  que fa formació a alumnes de primària.

READon

READ-On: és un projecte de col·laboració entre la biblioteca municipal, l’institut i el grup de literatura infantil i juvenil Tantágona amb l’objectiu de renovar el servei que la biblioteca ofereix al jovent del poble mitjançant la creació literària i l’audiovisual. El projecte inclou diverses sessions de treballs i l’acompanyament de representats especialistes de les diverses àrees, tant amb el professorat com amb l’alumnat que hi participa.

Estades multiculturals

Consolidarem els tradicionals intercanvis amb Alemanya i Holanda així com els.

viatges a França. Tanmateix, l’Institut Raspall és un centre obert a aquelles iniciatives que afavoreixin la possibilitat d’obrir el nostre centre al món.

Servei comunitari. Apadrinament lector

Els alumnes de 3r d’ESO realitzen el servei comunitari basat en un apadrinament lector als alumnes de les escoles de primària.

Projectes de nivell

Continuant amb la tasca iniciada anys anteriors, cada equip docent de l’ESO realitzarà un projecte transversal interdisciplinaris que es treballarà des de les matèries.

Lectura i biblioteca

El pla de lectura ha estat valorat molt positivament per part de tota la comunitat educativa. Destaquen els seus alts resultats en la comprensió lectora dins del marc de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO. El Pla de Lectura és una de les singularitats del nostre projecte de centre que pretén adquirir un major grau de comprensió lectora,  crear (o mantenir) l’hàbit de llegir donant-hi un temps i un espai,  oferir la lectura com una activitat gratificant, llimar diferències familiars, establir moments de silenci i proporcionar més recursos expressius i un vocabulari més ric i reflexió.

La biblioteca romandrà oberta totes les hores lectives per tal que hi puguin treballar els alumnes amb soltes o que cursin matèries de modalitat a l’IOC i  els alumnes exclosos de les classes. A les hores del pati serveix d’espai de treball i lectura.

Back To Top