skip to Main Content

Programa Salut i Escola 22-23

 • El Programa de Salut i Escola (PSiE) neix al 2004 de la cooperació entre el Departament d’Educació i el
  Departament de Salut amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis
  educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i de l’atenció als alumnes.
  El fi de PSiE és millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la Salut, de prevenció
  de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la Salut mental, la salut
  afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac i facilitar la promoció d’actituds i d’hàbits
  saludables (factors protectors) en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària
  presents en el territori afavorint l’accessibilitat dels adolescents als programes de salut amb garanties de
  privacitat i confidencialitat.
 • La població objecte del programa són adolescents que cursen ESO però també està obert als alumnes
  dels altres cursos del centre educatiu, basant-se en el principi d ́equitat i de universalitat de la salut.
  El programa s’ofereix mitjançant la consulta oberta, en la qual una infermera de l’equip d’atenció
  primària de referència de el centre escolar ofereix unes hores setmanals presencials al centre escolar.
 • L’alumne pot anar a consulta de manera espontània, derivat per el tutor o professorat del centre
  educatiu amb el fi de vetllar per la salut biopsicosocials de la població escolar.
  El programa també ofereix activitats grupals, segons les necessitats del centre educatiu, sent la
  professional de Salut i Escola el referent de salut per al centre educatiu.
 • El PSiE és comunitari, per la qual cosa requereix la cooperació i la intervenció coordinada de diferents
  sectors i serveis de salut i comunitaris implicats en el territori: el mateix medi educatiu, els ajuntaments,
  l’atenció primària de salut i els serveis sanitaris de suport. Els serveis implicats són:
  • Equips d’atenció primària de salut (EAP)
  • Equips docents
  • Equips d’assessorament psicopedagògic
  • Equips de salut pública i/o salut escolar dels ajuntaments
  • Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)
  • Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
  • Centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS)
 • Des de l’Equip d’Atenció Pediàtrica Territorial volem informar-vos que la referent del Programa Salut i
  Escola al vostre centre escolar es:

  • Infermera de referència: Anna Guimet
  • E-mail de contacte: sescola.cardedeu.ics@gencat.cat
  • Telèfon Equip d ́Atenció Primària: 938713791

Back To Top