skip to Main Content

PROCEDIMENT OBERT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA

DADES BÀSIQUES:

Procediment: Obert Tramitació: Ordinària

Objecte: Servei de Neteja de les instal·lacions de l’Institut Arquitecte Manuel Raspall

Domicili: Av. Verge de Montserrat, s/n 08440 Cardedeu

Metres Quadrats: 3.600 (aproximats)

Termini d’execució: de l’1 de març al 31 de desembre de 2017 (prorrogable 7 mesos)

 

Calendari procediment:

 

  • 20 de desembre de 2016: Publicació al web de l’Institut Arquitecte Manuel Raspall https://raspall.cat de l’anunci del començament de la licitació. A l’anunci es publicaran els dades bàsiques del servei a contractar i del procediment a utilitzar. 
  • 20 i 21 de desembre de 2016: Es publicarà al web del centre el plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives.
  • 9 de gener de 2017: termini final per rebre les propostes tècniques i econòmiques de les empreses convidades, atenent als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques, fins les 14h. El sobre tancat amb la documentació i degudament identificat, s’haurà de deixar en el centre, a l’atenció del director, i durant l’horari d’obertura del mateix (consultar-ho a la web de l’Institut Arquitecte Manuel Raspall). 
  • 11 de gener de 2017, a les 14:30: Constitució de la mesa de contractació i obertura del sobre A.

 

  • 16 de gener de 2017: Informació, a les empreses de les admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu

 

  • 23 de gener de 2017: A les 17:30, les dependències del centre tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres “B”.

 

  • 25 de gener de 2017: Informació de la puntuació obtinguda pels licitadors en relació a la documentació continguda en el sobre “B”. 
  • 1 de febrer de 2017: A les 14:30, les dependències del centre tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres “C”.

 

  • 6 de febrer de 2017: publicació a la pàgina web de l’Institut Arquitecte Manuel Raspall de l’adjudicació definitiva.

 

DOCUMENTACIÓ:

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Back To Top