skip to Main Content

Eleccions al Consell Escolar

Aquest curs cal renovar una part del Consell Escolar i ja tenim el calendari de presentació de candidatures i eleccions.

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc. En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.”
Aquest novembre s’han de renovar 3 representants dels professors, 2 representants del alumnes, 1 representant dels pares i mares i 1 representant del personal d’administració i serveis.

Si us voleu presentar, si us plau, podeu consultar el procediment posant-vos en contacte amb la direcció, a través del correu electrònic  institutraspall@xtec.cat.

Eleccions Consell Escolar del centre

Back To Top