skip to Main Content

És voluntat del nostre centre formar l’alumnat en el conjunt de valors, actituds i normes que són característiques d’una societat plural i democràtica: el respecte als altres, a l’entorn, als béns, la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg.

Però no podem obviar el fet que les relacions personals comporten friccions i conflictes que, en un centre com el nostre, on es relaciona tanta gent i de tantes maneres de fer i de pensar, fa necessari organitzar molt acuradament les relacions entre les persones, per tal d’aconseguir els objectius educatius del centre.

La convivència en el centre és un tasca tranversal de tota la comunitat educativa. És en el pla d’acció tutorial, amb una estructura clara, on es concreten un seguit d’activitats de  cohesió, descoberta, educació emocional, empatia o habilitats socials; així com unes activitats específiques per  sensibilitzar als alumnes quant a assetjament i discriminació de qualsevol tipus i prendre consciència de la responsabilitat que tenim en els conflictes i que no fer res et fa còmplice.  Fer-los corresponsables en l’aïllament d’aquestes situacions no desitjades.

Al Raspall hi ha un seguit d’iniciatives tant del Pla d’Entorn com pròpies, enfocades a millorar la convivència al centre i a la població que conflueixen en el programa Conviure al Raspall.

#aquiproubulling. El programa posa a l’abast dels centres formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana. Al nostra institut es treballa a les tutories.

Mediació. Es tracta d’un sistema de gestió dels conflictes que es basa en el diàleg i la recerca de solucions constructives. La finalitat és trobar una solució de consens entre les parts implicades, sense haver de començar un procés sancionador.

La mediació és,

  • Voluntària (són les parts en conflicte les que decideixen iniciar una mediació i també poden desistir del procés quan ho considerin oportú).
  • Confidencial(el diàleg que s’hi genera no es divulga, queda reservat entre les parts i el mediador)
  • Imparcial (el mediador ha de buscar l’equilibri entre les parts, sense decantar-se per cap d’elles)
  • Neutral (el mediador no imposa els acords finals, ni el seu punt de vista ha d’influir durant el procés).

En el nostre institut, tots els alumnes tenen una formació inicial sobre mediació a 1r d’ESO dins de la matèria pròpia del centre d’Educació Emocional i una optativa de 3r d’ESO sobre resolució de conflictes i mediació. Aquests últims són els mediadors en el cas de conflictes entre alumnat.

Es facilita la bústia de mediació (física o a través de la web) com a eina per demanar ajut. La pot utilitzar tant la persona que ho necessita com un/a observador/a que no vol ser identificat.

Cardedeu Coeduca. L’objectiu és reduir l’educació sexista. L’assessorament i acompanyament d’experts que beneficiarà els educadors, l’alumnat i les famílies.)

Per tal de millorar el pla d’acció tutorial, els grups de tutoria són més reduïts en tots els nivells que és possible.

Per a casos puntuals, en que es requereix l’atenció del professorat d’orientació educativa, mediació o coordinacions amb serveis externs es disposa de la Comissió d’Atenció a la Diversitat i/o les Comissions Socials per a determinar les actuacions necessàries.

Back To Top